در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 88 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 88 علوم هفتم

در گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، دماسنج را بسازید و درجه‌بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه‌گیری را انجام دهید.

ابتدا یک بالن آزمایشگاهی را برداشته و آن را با یک محلول رنگی پر می‌کنیم. سپس یک درپوش چوب پنبه‌ای را به اندازه قطر لوله شیشه‌‌ای سوراخ می‌کنیم. لوله را طوری نصب می‌کنیم که هیچ منفذی برای عبور محلول و هوا نباشد.

درون لوله کمی از محلول اضافه می‌کنیم.

بالن را در مخلوط آب و یخ فرو می‌کنیم و مقابل سطح محلول رنگی، روی لوله علامت می‌گذاریم و عدد صفر را به آن نسبت می‌دهیم.

بالن را داخل آب در حال جوش وارد می‌کنیم و مقابل سطح آن، روی لوله علامت می‌گذاریم و عدد 100 را به آن نسبت می‌دهیم.

پاسخی دیگر:

1- یک بالن آزمایشگاهی 500cc را برداشته و آن را با یک محلول رنگی پر می‌کنیم.

2- یک درپوش چوب پنبه‌ای را به اندازه‌ٔ قطر لوله‌ٔ شیشه‌‌ای سوراخ می‌کنیم. لوله را طوری نصب می‌کنیم که هیچ منفذی برای عبور محلول و هوا نباشد.

3- درون لوله کمی از محلول اضافه می‌کنیم.

4- بالن را در مخلوط آب و یخ فرو می‌کنیم و مقابل سطح محلول رنگی، روی لوله علامت می‌گذاریم و عدد صفر را به آن نسبت می‌دهیم.

5- بالن را داخل آب در حال جوش وارد می‌کنیم و مقابل سطح آن، روی لوله علامت می‌گذاریم و عدد 100 را به آن نسبت می‌دهیم.

بین دو علامت را به 100 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و هر قسمت را یک درجه‌ٔ سلسیوس می‌نامیم.

در هر یک از موارد زیر، ابتدا دما را پیش‌بینی، و سپس با استفاده از یک دماسنج آن را اندازه‌گیری و جدول را کامل کنید و به کلاس گزارش دهید. توجه کنید برای اندازه‌گیری دما، دماسنج به اندازهٔ کافی در تماس با جسم مورد نظر قرار گیرد.

ردیفجسم مورد اندازه‌گیریپیش‌بینی دما
(درجۀ سلسیوس)
دمای اندازه‌گیری شده
(درجۀ سلسیوس)
1آب شیر آب سرد2530
2مخلوط آب و یخ00
3مخلوط نمک و یخ خرد شده10-12-
4چای داغ9070
5هوای کلاس2525
6هوای داخل یخچال25
جواب فعالیت صفحه 88 علوم هفتم

برچسب شده در: