در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 89 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 89 مطالعات ششم

فکر کنید و چند شیوه ی خوب و جالب برای پر کردن اوقات فراغت پیشنهاد کنید که کمترین هزینه و امکانات را نیاز داشته باشد.

تشکیل تیم فوتبال یا والیبال در محل و بازی در خارج از محل و در محیط باز (بدون هزینه و با اجازه والدین)، تشکیل یک گروه تحقیق و پژوهش با همکلاسی ها و جمع شدن در کتابخانه یا منزل یکی از آنان با موافقت والدین برای جمع آوری اطلاعات، تشکیل یک گروه هنری و جمع شدن در منزل یکی از بچه ها (که می شود چرخشی باشد) و یا پارکینگ آپارتمان ها و درست کردن کارهای دستی از وسایل دور ریختنی و با اجرای نمایش و یا غیره.