در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 9 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 9 تاریخ یازدهم انسانی

بحث و گفت وگو

آیا اقلیم های گوناگون در کشور ما در ایجاد تنوع فرهنگی و آداب و رسوم ویژه محلی تأثیر داشته است؟ در این باره بحث و گفت وگو کنید و برای نظرات خود شواهدی ارائه و استدلال کنید.

آیین ها و آداب و رسوم هر ملت، سازنده عناصر فرهنگی جامعه محسوب می شوند. تنوع و تعداد آیین ها و آداب و رسوم دلیل غنای فرهنگی یک جامعه است. سرزمین ایران از دیر باز به عنوان یکی از گهواره های تمدن مطرح بوده است. بخصوص بعد از حضور دین اسلام در این سرزمین غنای فرهنگ ایرانی صد چندان شده است. یکی از آِئین های دیر پا در ایران آیین شب یلدا است.

استنباط و تحلیل شواهد و مدارک

 متن زیر از گلستان سعدی نوشته شده در سال 656 ق است. آن را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتکار. شبی در جزیره ی کیش مرا به حجره ی خویش آورد. همه شب نیارمید از سخنان پریشان گفتن، که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله ی فلان زمین است و فلان چیز را فلان، ضمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه ]که[ دریا(ی) مغرب مشوش است. سعدیا، سفر دیگر]م[ در پیش است، اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم ]آروم[ و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه ی حلبی به یمن و بُرد یمانی به پارس و زآن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم…. انصاف از این ماخولیا، چندان فروگفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت: ]ای سعدی[، تو هم سخن بگوی از آنها که دیده ای و شنیده. گفتم:

آن شنیدستی که در اقصای غور                  بـارسـالاری بیـفتــاد از ستــور

گفت چشــم تنـگ دنیـا دوست را            یا قنـاعت پـرکنـد یا خـاک گـور

                                                                                       (گلستان، ص 370ــ373 )

1- به نظر شما اطلاعات مندرج در این متن در کدام حوزه ی تاریخی کاربرد دارد؟

جغرافیای تاریخی

2- چه تفاوتی میان محتوای این متن و متن های نقل شده در فعالیت های 1 و 3 وجود دارد؟

در این متن گسترش روابط اقتصادی ایران و تنوع کالاها پرداخته شده اما در متن فعالیت 1 اهمیت مدارک و مستندات بحث شده و در متن فعالیت 3 هم دوره ای از تاریخ ایان را بیان کرده است.

3- به نظر شما بر اساس چه استدلالی می توان به این متن به عنوان یک شاهد و مدرک تاریخی استناد کرد؟

اگر موضوع بررسی اوضاع اقتصادی ایران در آن دوره باشد می توان به متن استناد کرد.

4- برداشت آزاد شما از متن چیست؟ استدلال کنید.

در متن به خوبی تنوع کالایی را نشان داده و همچنین امنیت اقتصادی را نیز به خوبی نشان داده است.