در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 9 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 9 جغرافیا دوازدهم

١- با توجه به نمودار هرمی سلسله مراتب سکونتگاه‌ها میان رتبۀ سکونتگاه‌ها و وسعت حوزۀ نفوذ آنها چه رابطه‌ای وجود دارد؟
هر چه سکونتگاهی در بالای هرم سنی قرار داشته باشد، دارای حوزهٔ نفوذ بیشتری می‌باشد و می‌تواند جمعیت بیشتری در مسافت زیادتری را خدمت‌رسانی نماید.

٢- شکل مقابل سه مغازه را در یک شهر کوچک نشان می‌دهد.

الف) شکل و وسعت حوزۀ نفوذ سه مغازه را با هم مقایسه کنید.

جواب فعالیت صفحه 9 جغرافیا دوازدهم
جواب فعالیت صفحه 9 جغرافیا دوازدهم


مغازهٔ شمارهٔ ۲ حوزهٔ نفوذ بیشتری نست مغازه‌های شماره ۱ و ۳ دارد. بعد از شماره ۲، مغازهٔ شماره ۳ وسعت حوزهٔ نفوذ زیادی دارد و بعد شمارهٔ ۱.

ب) کدام مغازه وسیع‌ترین حوزۀ نفوذ را دارد؟

شمارهٔ ۲

ج) چرا مردم ساکن غرب شهر برای خرید به مغازۀ ٣ مراجعه نمی‌کنند؟

چراحوزۀ نفوذ مغازۀ ۳ از سمت شرق گسترش نیافته است؟


چون به مغازهٔ شمارهٔ ۱ نزدیک است و مسافت کمتری را طی می‌کند. به دلیل وجود موانعی که وجود دارد، مانند وجود رودخانه

د) چرا مغازۀ 1 کم وسعت ترین حوزۀ نفوذ را دارد؟ توضیح دهید.


به دلیل وجود سکونتگاه‌های دیگر در نزدیکی مغازهٔ شمارهٔ ۱ و ممکن است حوزهٔ نفوذ سکونتگاه‌ها با هم تداخل پیدا کنند.

ه) آیا در مکان یابی احداث یک مغازه یا سایر مراکز خدماتی باید به حوزۀ نفوذ آنها توجه کرد؟ چرا؟


بله باید توجه داشت که مغازه یا مرکز خدماتی تا چه مسافتی و چه تعداد جمعیتی را می‌تواند تحت پوشش و خدمات قرار دهد. اگر حوزهٔ نفوذ زیاد باشد نمی‌تواند خدمات‌رسانی بهینه‌ای داشته باشد.

٣- به کمک معلم، روی نقشۀ استان محل زندگی‌تان، روستاها، شهر‌های کوچک و بزرگ، مراکز دهستان، شهرستان‌ها و… را پیدا کنید. نام آنها را بنویسید و سلسله مراتب آنها را نمایش دهید.
پاسخ پیشنهادی:

استان تهران

 در شهرستان شمیرانات

 در رودبار (بخش)

رودبار در پایین‌ترین بخش هرم و استان تهران در بالاترین بخش و رأس هرم قرار دارد.