جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم


haladars مرداد 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

هر کدام از شکل‌های زیر از تعدادی دایره درست شده است. اگر شکل‌ها را به همین ترتیب ادامه دهیم، تعداد دایره‌های شکل هفتم چقدر است؟

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

چهار دانش آموز این مسئله را حل کرده و تعداد دایره‌های شکل هفتم را به دست آورده اند. راه حل‌های آنها را بررسی کنید و توضیح دهید. کار آنها را کامل کنید.
1) راه حلّ مهدی: مهدی دایره‌ها را دو تا دو تا زیاد کرده تا به شکل هفتم رسیده است.

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

2) راه حلّ امید: امید به تعداد شماره‌ی شکل در ردیف بالا و به تعداد یکی بیشتر از شماره شکل در ردیف پایین، دایره کشیده است.

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

15

=

7

+

8

= تعداد دایره‌های شکل هفتم

3) راه حلّ سعید: به تعداد شماره‌ی شکل بسته‌ی دوتایی و یکی نیز تکی کنار آن‌ها کشیده است.

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

15

=

(

7

×

2

)

+

1

=

تعداد دایره‌های شکل هفتم

4) راه حلّ نوید: به تعداد یکی بیشتر از شماره‌ی شکل ستون دوتایی کشیده و سپس یکی از آن‌ها را پاک کرده است.

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

1-(2×2)

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

1-(3×2)

جواب فعالیت صفحه 9 ریاضی چهارم

1-(4×2)

15=1-(7×2)

آیا شما می‌توانید روش دیگری پیدا کنید؟
آیا امکان دارد که تعداد دایره‌ها در یکی از شکل‌ها 12 تا شود؟ چرا؟
خیر زیرا تعداد همه‌ی شکل‌ها فرد هست و مثلا با روش امید جمع هیچ دو عدد پشت سر هم برابر 12 نیست.
آیا می‌توانید تعداد دایره‌های شکل چهلم را به دست آورید؟

41+40=81

تعداد دایره‌های شکل هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه