در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 9 علوم هفتم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 9 علوم هفتم

با استفاده از استوانه مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و درباره روش اندازه گیری خود توضیح دهید.

ابتدا استوانه مدرج را تادرجه مشخص آب می ریزیم و یادداشت می کنیم به عنوان مثال: 100 سی سی سپس تخم مرغ یا سنگ کوچک رادرون استوانه می اندازیم سطح آب درون استوانه مدرج بالا می آید

عدد مشخص شده رامی خوانیم 110 سی سی ازاختلاف این دوعدد حجم سنگ یا تخم مرغ بدست می آید.    

                                                   110cc‒100cc₌10cc

چند مکعب هم اندازهٔ چوبی، فلزی و… بردارید و با اندازه‌گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید.

مکعبمکعب چوبیمکعب فلزیمکعب چوب پنبه‌ای
جرم (گرم)0/87/780/12
حجم (سانتی‌متر مکعب)111
نسبت جرم به حجم (گرم بر سانتی‌متر مکعب)0/87/780/12
جواب فعالیت صفحه 9 علوم هفتم

الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟ مکعب فلزی

ب) چه رابطه‌ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟ هر چه نسبت جرم به حجم ماده ای بیشتر باشد، بیشتر در آب فرو می‌رود.ٰ

برچسب شده در: