در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی ششم

1- الف) کف دست خود را روی مربّع‌های زیر بگذارید و دور آن را خط بکشید. مساحت کف دست شما تقریبا سانتی مترمربّع است.

ب) به کمک سطح دست خود، دو چیز مثال بزنید که مساحت آن بین 2 تا 6 دسی متر مربّع باشد.

انگشتان دست خود را به هم چسبانده و روی صفحه شطرنجی قرار داده و دور دست خود را نقاشی کرده و با شمردن مربع‌ها مساحت را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی ششم

پ) سطح مستطیلی به مساحت 12 سانتی مترمربّع از مربّع‌های بالا را رنگ کنید. این مستطیل سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟

سطح یک مداد پاکن

سانتی‌متر 4 = طول مستطیل
سانتی‌متر 3 = عرض مستطیل

2- کف کلاس یک مربّع بکشید که هر ضلع آن 10 دسی‌متر یا 1 متر باشد. داخل این مربّع بایستید. چند نفر جا شدید؟

تقریبا 9 یا 10 نفر

3- در تصویر زیر مساحت کف کلاس چند مترمربّع است؟ با یک عدد مخلوط بیان کنید.

image 351

از سانتی متر استفاده می کنیم.

برچسب شده در: