در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی نهم

روی کفه‌های ترازو دو وزنهٔ a و b کیلوگرمی قرار دارد.
با توجه به شکل، وزنهٔ a از وزنهٔ b سنگین‌تر است.

در شکل بالا اگر وزنه‌ای p کیلوگرمی باشد، به طوری که a=b+p، در این صورت برای اینکه کفه‌های ترازو مقابل هم بایستند، باید وزنهٔ p کیلوگرمی را روی کدام کفه قرار داد؟ روی کفه‌ای که وزنۀ b قرار دارد.

با توجه به برابری‌های زیر مانند نمونه، یک نابرابری برای هر کدام بنویسید.

image 79

برچسب شده در: