در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی هشتم

۱- در شکل مقابل ΔABC≅ΔA′B′C اندازه برخی ضلع ها و زاویه ها نوشته شده است. اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های دیگر را به دست آورید.

image 207

۲- چهار ضلعی DEFG را نسبت به خطی افقی قرینه کرده ایم و چهار ضلعی HIJK را به دست آورده ایم. اندازه برخی از ضلع ها و زاویه ها معلوم است.

اندازه ضلع ها و زاویه های دیگر این چهار ضلعی را به دست آورید.

image 208

۳- مثلث ABCD را می توان با انتقال بر مثلث A′B′C منطبق کرد. مانند نمونه با تشکیل و حل معادله، اندازه ضلع های مثلث ها را به دست آورید.

مانند نمونه با تشکیل و حل معادله، اندازهٔ ضلع‌های مثلث‌ها را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی هشتم

برچسب شده در: