در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم

1- دو دانش آموز می‌خواستند ارتفاع در ورودی کلاس را اندازه بگیرند. آنها دو خط کش یک متری داشتند. همان طور که در تصویر می‌بینید، آنها برای مشکل خود یک راه حل پیدا کرده‌اند.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم

در زیر، خط کش‌های این دو دانش آموز رسم شده است. با توجّه به شکل، جاهای خالی را پر کنید تا ارتفاع در معلوم شود.

image 182
image 184
image 180

2- راه حلّ دو دانش آموز در زیر نوشته شده است. توضیح دهید که هر کدام چگونه این جواب را پیدا کرده است.

راه حلّ شهرام: جواب 180 سانتی متر
طول دو خط‌کش را جمع کرده و سپس طول قسمتی از خط کش سمت چپ را که روی خط‌کش سمت راست قرار دارد از آن کم کرده است.

100+100−20=180

راه حلّ بهرام:
ابتدا طول قسمتی از خط کش سمت چپ را که روی خط‌کش راست قرار دارد را حساب کرده است .سپس عدد به دست آمده را با طول خط‌کش سمت راست جمع کرده.

100−20=80
100+80=180

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم

راه حلّ شما شبیه کدام دانش آموز بود؟ بهرام

3- در شکل زیر طول پاره خطّ (ب ن) را پیدا کنید.


ضلع‌های «ب س» و «ن م» با هم برابرند.

جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم