در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 90 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 90 علوم هفتم

دو ظرف A و B که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند، در نظر بگیرید، ظرف A داغ و محفظۀ B سرد است.

الف) جنبش مولکولی A و B را با هم مقایسه کند.

چون گرما شکلی از انرژی است پس جسم A که داغ است ذرات آن دارای انرژی زیادی است. بنابراین جنبش مولکولی ماده زیاد، در نتیجه هر مولکول به مولکول مجاور ضربه می‌زند. ذرات ماده جامد در جای خودشان در حالی جنبش و نوسان و لرزش‌اند. هر چه دما بیشتر باشد مولکول‌ها با سرعت بیشتری می‌لرزند ولی در جسم B که سرد است جنبش مولکولی کم و لرزش مولکول‌ها در سر جایش بسیار کمتر است.

پاسخ کوتاه:جنبش مولکول های ظرف A از جنبش مولکول های ظرف دیگر بیشتر است.

ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش مولکولی کدام محفظه کم و کدام محفظه زیاد می‌شود؟

چون جسم گرم انرژی گرمایی را به جسم سرد منتقل می‌کند تا به دمای تعادل برسند. بنابراین جنبش مولکولی جسم B که سرد است در حال زیاد شدن و جسم A که گرم است بر اثر از دست دادن گرما جنبش آن کم می‌شود تا به دمای تعادل برسند.

به عبارتی دیگر:  قطعه A که گرما از دست می دهد جنبش ذرات آن کمتر شده و قطعه B گرما می گیرد و جنبش ذرات آن زیاد می شود.

پ) پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه را با هم مقایسه کنید.

جواب فعالیت صفحه 90 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 90 علوم هفتم

دمای تعادل دیگر مقدار انرژی که جسم از دست می‌دهد و مقدار انرژی که جسم به دست می‌آورد یکسان است. بنابراین جنبش مولکولی جسم A و B یکسان می‌شود.

پاسخی دیگر: پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه‌ی A و B برابر می‌شود.

برچسب شده در: