در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 90 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 90 مطالعات ششم

به نظر شما هنگام انجام بازی های رایانه ای به چه نکاتی باید توجه کرد؟ به ترتیب اهمیت آن را شماره گذاری کنید.

میزان بازی: 4

انتخاب بازی: 1

ابزار و وسیله ی بازی: 3

تهیه و خرید بازی: 2