در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 91 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 91 ریاضی سوم

1- با توجّه به شکل مربّع و واحد مشخّص شده، مساحت مربّع را زیر آن بنویسید.
چرا مساحت مربّع (اندازه‌ی سطح) سه مقدار متفاوت است؟

جواب فعالیت صفحه 91 ریاضی سوم

2- با توجّه به شکل و واحد داده شده، مشخّص کنید که مساحت شکل بین کدام دو عدد قرار می‌گیرد.

image 83

مساحت شکل بین 5 و 6 واحد است.

image 84

مساحت برگ بین 17 و 18 واحد است.

3- شکل زیر را روی کاغذ شفّاف بکشید. دور آن را قیچی کنید و آن را هر بار روی یکی از دو سطح شطرنجی زیر قراردهید.
– با شمردن مربّع‌های واحد، مساحت شکل را بین دو عدد بنویسید.
– شمردن کدام واحد راحت‌تر است؟
– کدام واحد عدد دقیق‌تری به شما می‌دهد؟

image 86

برچسب شده در: