در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 91 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 91 مطالعات هفتم

3. همفکری کنید و بگویید چه عواملی موجب شده که سفر کردن و گردشگری افزایش یابد

آسان شدن سفرها با وجود هواپیماها و قطارهای سریع السیر، ارزان تر شدن سفر نسبت به گذشته، افزایش انگیزه مردم جهت دیدن مکان های قدیمی