در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی دوم

1- ابتدا عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بنویسید و علامت مناسب بگذارید. توضیح دهید چگونه دو عدد دو رقمی را مقایسه می‌کنید؟

image 37

2- حالا عددهای سه رقمی را مقایسه کنید.

جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی دوم

برچسب شده در: