در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 92 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 92 مطالعات هفتم

5. فرض کنید فصل تابستان است و عدۀ زیادی مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده اند. شما برای کسب درآمد چه شغل هایی پیشنهاد می کنید؟ خود شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

فروش اجناس محلی (چه خوراکی و چه پوشاک و ….)، استفاده از وسایل نقلیه محلی و سنتی برای حمل و نقل گردشگران