در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 93 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 93 علوم هفتم

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید. هر 30 دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را رسم کنید، از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: مشاهد می‌شود محتوای ظرف ماسه زود تر گرم میشود. ولی آب به علت رسانایی کم و ظرفیت گرمایی بالایی که دارد میزان گرفتن گرما و گرم شدنش بسیار کم‌تر از ماسه است.

به عبارتی دیگر: دمای ماسه سریع تر بالا می رود چون تیره تر است و انرژی تابشی را بیشتر جذب می کند اما آب به دلیل بی رنگ بودن و شفاف بودن گرمای کمتری جذب می کند.

جواب فعالیت صفحه 93 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 93 علوم هفتم

برچسب شده در: