در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 93 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 93 مطالعات هشتم

١- آیا به نظر شما علّت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان تجاری آنها بود؟

خیر؛ زیرا مغولان به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آنها پس از فتح چین و ترکستان ثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمینهای آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتلاعضای کاروان تجاری مغول توسط حکومت خوارزمشاهیان به چنگیز خان بهانه مناسبی داد که به ایران حمله کند

٢- کاربرگۀ شمارۀ (10) نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.

                                 کاربرگۀ شمارۀ 10     نمودار علت و معلول

با مطالعه دقیق بخش خوارزمشاهیان درس 12 و مطالب درس 14 و اطلاعاتی که از سایر منابع دارید، علّت های حمله مغول ها به کشور ایران را دسته بندی کنید و مختصراً بنویسید.

علت های مربوط به مبدأ (مغولستان و مغولان):

افزایش جمعیت قبایل مغول

قدرتمندی قبایل متحد پس از اتحاد

روحیه جنگجویی و خشونت مغولان؛ داشتن رهبری مصمم و با اراده آهنین مانند چنگیز خان

انگیزه نیرومند مغولان برای فتح سرزمین های دیگر پس از موفقیت در فتح چین

ب) علت های مربوط به مقصد (ایران و خوارزمشاهیان):

ضعف حکومت خوارزمشاهیان و تسلط نداشتن بر فرمانروایان محلی

دشمنی و ستیز با خلافت عباسی

سیاست جنگی نادرست سلطان محمد خوارزمشاه.

٣- از متون شمارۀ (1) و (2) چه چیزی دربارۀ حمله مغول ها استنباط می کنید؟

این متون دلالت بر فاجعه آمیز بودن حمله ی مغولان به ایران دارد که باعث ویرانی و قتل عام گسترده شدند

۴- به نقشه دقت کنید و بگویید کدام ولایات ایران مورد هجوم لشکریان چنگیزخان مغول قرار گرفتند.

جواب فعالیت صفحه 93 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 93 مطالعات هشتم

ماوراءالنهر – خراسان – طبرستان – ری – قزوین – همدان – آذربایجان – اردبیل – آران – ارمنستان