در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 94 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 94 علوم هفتم

با همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید تا سطح اتو کاملاً داغ شود. پشت دست خود را مطابق شکل در فاصلهٔ چند سانتی‌متری زیر اتو قرار دهید. آیا گرمای اتو را در پشت دست خود احساس می‌کنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید.

خیر، زیرا رسانایی در جامدات و همرفتی در مایع و گاز اتفاق می‌افتد. در صورتی که بین دست ما و اتو فاصله بسیار اندکی وجود دارد. گرمای خورشید از طریق تابش از خلأ می‌گذرد و به ما می‌رسد.

در تابش خورشید و اتو پرتوهای نامرئی وجود دارد. اتو مقدار زیادی موج نامرئی به نام فروسرخ تولید می‌کند. مثل گرمای سطح بدن ما و حیوانات که از نوع فروسرخ است.

پشت دست خود را مطابق شکل در فاصله چند سانتی‌متری زیر یک لامپ رشته‌ای روشن نگه دارید. آیا گرمای لامپ را پشت دست خود احساس می‌کنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید

جواب فعالیت صفحه 94 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 94 علوم هفتم

خیر، زیرا رسانایی در جامدات و همرفتی در مایع و گاز اتفاق می‌افتد. در صورتی که بین دست ما و لامپ فاصله بسیار اندکی وجود دارد. گرمای خورشید از طریق تابش از خلأ می‌گذرد و به ما می‌رسد. در تابش خورشید و لامپ پرتوهای نامرئی وجود دارد.

برچسب شده در: