در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 94 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 94 علوم چهارم

1-دستکش یک بار مصرف به دست کنید. یک کرم خاکی را از زیر خاک باغچه بیرون بیاورید و روی پارچه ای مرطوب دریک جعبه قرار دهید. بدن جانور را با ذره بین مشاهده کنید؛ شکل آن را نقاشی کنید.

2-شکل یک مورچه را نقاشی کنید. سپس یک مورچه را باذره بین مشاهده کنید. نقاشی خود را با مورچه ی واقعی مقایسه کنید؛ بدن مورچه چه شکلی دارد؟ مورچه چند پا دارد؟

بدن مورچه بند بند است و ۶ پا دارد.​

3-تصویر شته، کفشدوزک و عنکبوت را در بالای صفحه مشاهده کنید. سپس جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

بالدست و پاشکل بدننام جانور
نداردنداردحلقه حلقهکرم خاکی
ندارد۶ تا داردبند بندمورچه
دارد۶ تا داردبند بندکفشدوزک
ندارد۸ تا داردبند بندعنکبوت
دارد۶ تا داردبند بندشته
جواب فعالیت صفحه 94 علوم چهارم

برچسب شده در: