در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دهم رشته تجربی ریاضی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دهم

در جدول‌های زیر مثال‌های بالا و مواردی دیگر به کمک جدول ارائه شده‌اند. جاهای خالی را پر کنید. جدول آخر را به سلیقهٔ خودتان تکمیل کنید.


با توجه به جدول مشخص است که در یک زمان معین فقط یک دما را می‌توان به آن نسبت داد.
دربارهٔ بقیهٔ جدول‌ها مشابه این عبارت را بنویسید.
به یک ساعت معین فقط یک دما را می‌توان نسبت داد؛ یعنی یک ساعت مشخص دو دمای متفاوت ندارد.

 12111098ساعت
 1817171615دما

به یک کالای معین تنها یک قیمت می‌توان نسبت داد.

پرگارخط‌ کشمداددفترخودکارکالا
40001500100030001500قیمت (تومان)

به یک درس معین تنها یک قیمت می‌توان نسبت داد.

دینیادبیاتشیمیفیزیکریاضیدرس
1518171618نمره

به یک درس معین تنها یک قیمت می‌توان نسبت داد.
یک شخص معین دو روز تولد متفاوت ندارد.

عزیزیرستگارکشاورزاحسانیامیدیفرد
یکشنبهپنجشنبهشنبهدوشنبهشنبهروز تولد

به یک شخص معین فقط یک وزن می‌توان نسبت داد.

سعیدمحمودیوسفیاسعلیافراد
80742120شنبهوزن
جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دهم

برچسب شده در: