جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم


haladars بهمن 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دوم

1- شکل زیر عدد 214 را نشان می‌دهد. می‌خواهیم 342 تا به آن اضافه کنیم. ابتدا 3 دسته‌ی صدتایی به آن اضافه کنید. سپس 4 دسته‌ی 10 تایی و در آخر 2 تا یکی به آن اضافه کنید.

image 44

حالا با استفاده از دسته‌های 100 تایی و 10 تایی و یکی که آموزگار به شما می دهد، جمع‌های زیر را انجام دهید و مانند بالا حاصل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دوم

2- شکل زیر عدد 347 را نشان می‌دهد. می‌خواهیم 125 تا از آن کم کنیم. ابتدا یک دسته‌ی صدتایی را بر می‌داریم. سپس 2 دسته‌ی ده تایی را کم می‌کنیم و در آخر 5 تا یکی را حذف می‌کنیم.

image 46

حالا با استفاده از دسته‌های 100 تایی و 10 تایی و یکی که آموزگار به شما می‌دهد، تفریق‌های زیر را انجام دهید و مانند بالا حاصل را به دست آورید.

image 47

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه