در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دوم

1- شکل زیر عدد 214 را نشان می‌دهد. می‌خواهیم 342 تا به آن اضافه کنیم. ابتدا 3 دسته‌ی صدتایی به آن اضافه کنید. سپس 4 دسته‌ی 10 تایی و در آخر 2 تا یکی به آن اضافه کنید.

image 44

حالا با استفاده از دسته‌های 100 تایی و 10 تایی و یکی که آموزگار به شما می دهد، جمع‌های زیر را انجام دهید و مانند بالا حاصل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی دوم

2- شکل زیر عدد 347 را نشان می‌دهد. می‌خواهیم 125 تا از آن کم کنیم. ابتدا یک دسته‌ی صدتایی را بر می‌داریم. سپس 2 دسته‌ی ده تایی را کم می‌کنیم و در آخر 5 تا یکی را حذف می‌کنیم.

image 46

حالا با استفاده از دسته‌های 100 تایی و 10 تایی و یکی که آموزگار به شما می‌دهد، تفریق‌های زیر را انجام دهید و مانند بالا حاصل را به دست آورید.

image 47

برچسب شده در: