در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 97 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 97 ریاضی دهم

نمودار زیر، دمای هوا را در چهار ساعت متفاوت در اردبیل نشان می‌دهد.

image 21

رابطهٔ بین زمان و دما را به صورت نمودار پیکانی نمایش دهید و معلوم کنید که آیا این رابطه یک تابع است؟ جدول را هم کامل کنید.


اگر در نمودار بالا محور افقی را محور طول و محور عمودی را محور عرض در نظر بگیریم، مختصات هر یک از نقاط داده شده را می‌توان با یک «زوج» از اعداد به صورت زیر نمایش داد:

(4,5),(5,4),(6,3),(7,3)

ترتیب نوشتن اعداد در هر زوج مهم است. مثلاً زوج های (4,5) و (5,4) برابر نیستند و دو نقطهٔ متفاوت در نمودار را نشان می‌دهند. به همین دلیل به هر یک از زوج‌های بالا «زوج مرتب» می‌گوییم.

اگر همهٔ زوج‌های مرتب بالا را در مجموعه‌ای قرار دهیم، یک نمایش دیگر برای رابطهٔ ارائه شده بین زمان و دما به دست می‌آید که به آن نمایش زوج مرتبی رابطه داده شده می‌گویند. برای نام گذاری این مجموعهٔ جدید از حروفی مانند f و g استفاده می‌کنیم.

f={(4,5),(5,4),(6,3),(7,3)}

در هر زوج مرتب عضو اول را «مؤلفهٔ اول» وعضو دوم را «مؤلفهٔ دوم» می‌نامیم. به طور مثال در زوج مرتب (3و6)، مؤلفهٔ اول 6 ومؤلفهٔ دوم ٣ است. مجموعهٔ f یک تابع است. برای ساعت‌های دیگر موجود در نمودار دمایی را به زمان نسبت دهید و نمودار را به صورت زوج مرتب نمایش دهید.

جواب فعالیت صفحه 97 ریاضی دهم
جواب فعالیت صفحه 97 ریاضی دهم

برچسب شده در: