در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 97 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 97 مطالعات ششم

همفکری کنید و به جز مواردی که در تصویرها می بینید، سه گروه اجتماعی یا شغلی دیگر نام ببرید که لباس مخصوصی به تن میکنند و بگویید لباسهای هر گروه چه ویژگی هایی دارد.

1- شناگران: باید جذب بدن و تقریبا پلاستیکی باشد تا فشار آب ماهیچه ها را اذیت نکند. (گروه اجتماعی)

۲- پلیس: باید لباس خاص و یک شکل بپوشند تا در جامعه به طور واضح شناخته شوند، ضمن اینکه وسایل و تجهیزات (اسلحه و دستبند و …) هم جزء متعلقات لباس آنهاست. (گروه شغلی)

۳- پزشکان: لب7اس سفید به دلیل اهمیت تمیز بودن. (گروه شغلی)