در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 97 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 97 مطالعات هشتم

۵- به نظر شما آیا انسان ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟ آیا آنها اجازه دارند به غیر نظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟ گفت وگو کنید.

رعایت حقوق انسانی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ لازم است. در زمان جنگ اجازه حمله به غیر نظامیان-آثار فرهنگی به دلیل اینکه میراث فرهنگی هستند و باید برای بیان هویت و فرهنگ به نسل های بعدی منتقل شوند، باید محافظت گردد.