در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 99 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 99 ریاضی ششم

1- می‌خواهیم مساحت قسمت‌های رنگی شکل‌های زیر را پیدا کنیم. ابتدا راه حلّ خود را بنویسید و سپس راه حلّ دانش آموزان را مطالعه و کامل کنید.

هدیٰ شکل (1) را به یک مربّع و 4 تا ربع دایره تقسیم و این گونه فکر کرد:

جواب فعالیت صفحه 99 ریاضی ششم

از مساحت ربع دایره، مساحت مثلث را کم کرده است تا مساحت نصف بالایی قسمت رنگی به دست آمده است و به طریق مشابه به مساحت نیمه‌ی پایینی نیز با نیمه ی بالایی برابر است حال مساحت دو نیمه‌ را جمع می‌کنیم تا مساحت قسمت رنگی به دست آید.

برچسب شده در: