در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 39 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 39 اقتصاد دهم

فرض معکوس؛ یعنی بده – بستان تولید ماستِ بیشتر و حرکت از نقطه ج به د را تحلیل کنید!

در نقطه ج 750 بسته پنیر تولید می شود که وقتی به سمت د می رویم به تعداد تولید 550 بسته می رسیم. در عوض در نقطه ج وقتی 200 سطل ماست تولید می شد، در نقطه د 300 سطل ماست تولید می شود.

نتیجه اینکه هزینه تولید 200 بسته پنیر که از حرکت از نقطه ج به نقطه د اتفاق می افتد، صرف تولید 100 سطل ماست شده است.

برچسب شده در: