در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 79 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 79 اقتصاد دهم

هنگامی که درباره الگوی مناسب تجارت خارجی فکر می کنیم، در واقع در حال یک انتخاب هستیم. چگونه می توانیم از منافع تجارت خارجی (اصل مزیت مطلق و مزیت نسبی) بهره مند شویم، اما در تأمین نیازهای اساسی مان به دیگران وابسته نشویم؟

تاکید بر استقلال اقتصادی و خودکفایی و تولید ملی و جایگزینی واردات به معنای قطع روابط تجاری و اقتصادی با دنیا انزوا و گوشه گیری از اقتصاد بین الملل نیست پست نباید نادیده گرفته که عرصه تجارت بین المللی عرصه تلاش و رقابت است در فضای رقابتی فقط کسانی برنده شدند که ضمن شناسایی و افزایش توانمندی های خود فرصت های بین الملل را نیز به خوبی بشناسند و با هوشمندی و کوشش فراوان با افزایش همکاری های دو جانبه بین المللی از آنها بهره مند شوند.

برچسب شده در: