در این نوشته با جواب فعالیت فردی صفحه 9 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

آیا به‌نظر شما، هدف، وسیله را توجیه می‌کند؟ چه نسبتی بین این پرسش و متن بالا وجود دارد؟

دستیابی به هر مقصد و هدفی هرچند مشروع، پسندیده و معقول باشد، نباید جز با ابزار و وسایل مشروع و معقول صورت بپذیرد. قداست و ارزشمندی هدف هیچگاه نمی تواند ابزار دستیابی به آن هدف را توجیه کند. وسیله و ابزار خود باید مشروع و معقول باشد تا بتواند از ابزار صحیح رسیدن به هدف مشروع باشد. بنابراین می گوییم که (هدف توجیه کننده وسیله نیست) هرجا غیر از این جمله گفته شود به عنوان تابلویی از مکر و حیله خواهد بود.

برچسب شده در: