در این نوشته با جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 103 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 103 نگارش سوم

1- با توجه به کلمه ی داده شده جمله را بازنویسی کن.

دانش آموزان کتاب را خواندند.

الف) مریم و خواهرش  

مریم و خواهرش کتاب را خواندند.

ب) دیدند 

مریم و خواهرش کتاب را دیدند.

ج) مجلّه 

مریم و خواهرش مجلّه را دیدند.

د) خریدند

مریم و خواهرش مجلّه را خریدند.

2- در داستان «افتادن از آسمان»  مرد زورگو از اینکه گفت: «من از آسمان افتاده ام» چه منظوری داشت؟

بهانه و دلیل غیر منطقی برای صاحب خانه ی دیگری شان.

3- متن زیر را با دقت بخوان و به سؤال های آن پاسخ بده.

در هر کندوی زنبور عسل، یک ملکه و تعداد زیادی زنبور کارگر زندگی می کنند. اگر تعداد زنبورهای کارگر کافی نباشد، در کندو بی نظمی ایجاد می شود. ملکه، از اسفند تا شهریور ماه حدود سه تا پنج هزار تخم می گذارد و به طور متوسط سه تا چهار سال عمر می کند. زنبورهای کارگر از شیره ی گل ها عسل تولید می کنند. آنها فقط در فصل زمستان زندگی آرامی دارند. عمر زنبورهای کارگر کمتر از زنبور ملکه است. آنها در تابستان فقط پنج هفته و در زمستان تا شش ماه عمر می کنند.

الف) کلمه ی «آنها» که در متن مشخص شده است، به چه کسانی یا چه چیزهایی اشاره دارد؟

زنبور های کارگر

ب) چرا عمر زنبورهای کارگر در تابستان، کوتاه تر از زمستان است؟

چون در فصل تابستان فعالیت بیشتری دارند و بیشتر از کندو بیرون می روند و در معرض خطر هستند.

برچسب شده در: