در این نوشته با جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 18 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 18 نگارش سوم

1 جمله های سمت راست را بخوان. اگر درست نیستند، شکل صحیح آن ها را در سمت چپ بنویس.

من از تماشای منظره های زیبا لذت می بریدمن از تماشای منظره های زیبا لذت می برم
شما از تماشای منظره های زیبا لذت می برید
آنها در مسافرت، تجربه های خوبی به دست آوردند.این جمله صحیح است
تو و علی نقاشی های زیبایی می کشیدیم.تو و علی نقاشی های زیبایی می کشیدید
ما نقاشی های زیبایی می کشیدیم
او در جنگل زندگی می کنند.او در جنگل زندگی می کند
آن ها در جنگل زندگی می کنند
تو چقدر خوب شنا می کنم.تو چقدر خوب شنا می کنی
من چقدر خوب شنا می کنم
جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 18 نگارش سوم

2) متن زیر را با دقّت بخوان و اطلاعاتی را که به صورت آشکار در آن گفته شده است، مانند نمونه بنویس.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از نهادهای فرهنگی است که برای حفظ و رشد زبان فارسی، تالش می کند. یکی از وظایف این نهاد، ساختن واژه های فارسی، بهجای کلمه های خارجی است؛ مثال فرهنگستان، واژه ی فارسی «رایانه» را به جای کلمه ی خارجی »کامپیوتر» قرار داده است.

2- فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای حفظ و رشد زبان فارسی، تلاش می کند.

3- یکی از وظایف این نهاد، ساختن واژه های فارسی به جای کلمه های خارجی است.

4- فرهنگستان واژه ی فارسی «رایانه» را به جای کلمه ی خارجی «کامپیوتر» قرار داده است.

گام به گام صفحات دیگر درس زنگ ورزش

برچسب شده در: