در این نوشته با جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 30 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 30 نگارش سوم

1- دو متن زیر را بخوان و بگو این دو متن چه تفاوتی با هم دارند.

الف) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود باران نم نم شروع به باریدن کرد بچه ها خوش حال شدند آقای ناظم گفت ورزش لازم نیست خیلی زود به کلاس بروید

ب) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود. باران نم نم شروع به باریدن کرد. بچه ها خوشحال شدند. آقای ناظم گفت: «ورزش، لازم نیست خیلی زود به کلاس بروید.»

همان طور که متوجه شدی متن «الف» نشانه های نگارشی ندارد. درک این نوع متن ها، سخت تر است و گاهی معنی آن ها به درستی دریافت نمی شود.

جواب- در متن «الف» قواعد نگارشی رعایت نشده است.

2- چرا در پایان داستان ضرب المثل «هر چه کنی به خود کنی»، مرد فروشنده به فکر فرو رفت؟

چون فهمید که نتیجه ی کار بدش به خودش باز می گردد.

3- متن زیر را بخوان و برای هر سؤال پاسخ مناسب بنویس.

روزی، روزگاری مردی کلاهی خرید کلاهی که سال های سال آرزوی خریدن آن را داشت. او کلاه را بر سر گذاشت و بسیار خوشحال شد؛ اما خوش حالی او زیاد طول نکشید.

روزی کنار جوی آبی نشست تا دست هایش را بشوید. آن وقت عکس خودش را در آب دید.

چقدر کلاهش زیبا بود. برای اینکه بهتر کلاه را ببیند، سرش را پایین تر آورد؛ خم شدن در آب همان و از دست دادن کلاه همان.

الف) آیا آن مرد کم سن بود. از کجا فهمیدی؟

خیر، چون سال های طولانی آرزوی خریدن یک کلاه را داشت.

ب) چرا خوشحالی مرد زیاد طول نکشید؟

چون کلاهش را به خاطر کم توجهی از دست داد.

ج) مرد چگونه کلاهش را از دست داد؟

وقتی خم شد تا عکس خود را بهتر در آب ببیند، کلاهش در آب افتاد.

برچسب شده در: