جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۷۰ نگارش سوم

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۷۰ نگارش سوم

دی 26, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 70 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 70 نگارش سوم

1- با توجه به متن «خواب خلیفه»، جمله ها را به ترتیب اتفاقات داستان، مرتب و شماره گذاری کن.

1) خلیفه شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

2) وزیر گفت: «دو خواب گزار حاضر می کنم تا خواب شما را تعبیر کنند.»

3) خواب گزار گفت: «عجب خواب بدی!»

4) خلیفه گفت: «این مردِ نادان را مجازات کنید.»

5) خواب گزار گفت: «به شما مژده می دهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید.»

6) خلیفه گفت: «آفرین بر تو! به این مرد پاداش دهید.»

1) خلیفه شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

…) خواب گزار گفت: «به شما مژده می دهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید.»

2- کلمه ی «او»، که در متن «راز جعبه» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره  می کند؟

مردی که پیش حکیم رفته بود.

3- کلمه ی «تو»، که در متن «راز جعبه» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

حکیم

4- چرا حکیم به جای راز خوشبختی، موشی به آن شخص داد؟

با این کار می خواست قدرت رازداری مرد را آزمایش کند و به ا. بفهماندکه رازداری کار سخت و مشکلی است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه