در این نوشته با جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 70 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 70 نگارش سوم

1- با توجه به متن «خواب خلیفه»، جمله ها را به ترتیب اتفاقات داستان، مرتب و شماره گذاری کن.

1) خلیفه شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

2) وزیر گفت: «دو خواب گزار حاضر می کنم تا خواب شما را تعبیر کنند.»

3) خواب گزار گفت: «عجب خواب بدی!»

4) خلیفه گفت: «این مردِ نادان را مجازات کنید.»

5) خواب گزار گفت: «به شما مژده می دهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید.»

6) خلیفه گفت: «آفرین بر تو! به این مرد پاداش دهید.»

1) خلیفه شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

…) خواب گزار گفت: «به شما مژده می دهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید.»

2- کلمه ی «او»، که در متن «راز جعبه» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره  می کند؟

مردی که پیش حکیم رفته بود.

3- کلمه ی «تو»، که در متن «راز جعبه» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

حکیم

4- چرا حکیم به جای راز خوشبختی، موشی به آن شخص داد؟

با این کار می خواست قدرت رازداری مرد را آزمایش کند و به او بفهماندکه رازداری کار سخت و مشکلی است.

گام به گام صفحات دیگر درس نویسنده ی بزرگ

برچسب شده در: