در این نوشته با جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم

درس تاریخ و تاریخ نگاری

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲ تاریخ دهم

مشخص کنید واژه تاریخ در هریک از جمله های زیر چه معنایی دارد.

الف – تاریخ را باید به شیوه علمی و روشمند نوشت

علم

ب- هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه، تعیین نشده است

روز

پ- تاریخ باستان مملو از جنگ و کشور گشایی است .

مجموعه حوادث و رویداد

جواب فعالیت ۲ صفحه 4 تاریخ انسانی پایه دهم

با توجه به مطالب سنگ نوشته بیستون، دلیل بیاورید که چرا این سنگ نوشته به عنوان یک سند تاریخی معتبر محسوب میشود.

از آنجا که محتوای نوشته ها علاوه بر قدمت تاریخی آن، مربوط به زمان پادشاه است و به دلیل ماهیت این اثر (بر روی سنگ نوشته شده است) امکان تحریف محتویات آن در طول زمان وجود نداشته است ، همچنین این اثر نشان می دهد توجه ایرانیان به نگارش آثار و فعالیت های آن ها است.

جواب فعالیت ۳ صفحه 6 تاریخ انسانی کلاس دهم

الف – به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه یک موضوع تحقیق درباره تاریخ ایران باستان با ویژگی هایی که برشمرده شد، ارائه دهید.

موضوعاتی از قبیل: زندگی اجتماعی و اقتصادی ، باورهای دینی ، نوع غذا و پوشاک جامعه ایران و روابط خارجی دولتها در هر یک از دوره های هخامنشی ، اشکانی یا ساسانی ، وضعیت دین ، تحصیلات در دوران باستان و … 

ب فرض کنید می خواهید درباره اهمیت و نقش جاده ابریشم در دوره ساسانیان تحقیق کنید. با همفکری، پرسش های این تحقیق را کامل نمایید.

 جاده ابریشم از چه کشورها و سرزمین های می گذشت؟

چه نوع کالاهای تجاری از طریق جاده ابریشم معامله می شد؟

جاده ابریشم از چه راه هایی به اقتصاد ایران کمک کرد؟ 

چگونه امنیت جاده ابریشم تامین شد؟ 

جاده ابریشم چه اهمیت و نقشی در روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها داشت؟

جواب فعالیت 4 صفحه 6 تاریخ انسانی دهم

با مراجعه به کتابخانه مدرسه، محله یا کتابخانه شخصی خود، یکی از منابع دست اول یا دست دوم تاریخ را انتخاب کرده سپس موضوعی از آن کتاب را تعیین نمایید و مطابق نمونه فیش صفحه بعد، فیش برداری کنید.

 ما موضوع اصلی را با توجه به علاقه خود تعیین می کنیم و موضوع فرعی را با توجه به آن تعیین می کنیم و در فیش ، موارد مورد نیاز را تکمیل می کنیم.

جواب فعالیت 5 صفحه ۷ تاریخ انسانی پایه دهم

مراحل پژوهش تاریخ را تکمیل کنید.

جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم

جواب فعالیت 6 صفحه ۸ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم

تصاویر بالا را به دقت نگاه کنید و بگویید چرا هر یک از آنها، منبع دست اول برای دوره خود هستند.

سکه اشکانی: حاوی اطلاعات مهمی از آن دوره است.

منشور کوروش: افکار و شخصیت حاکم و رابطه او با مردم را توضیح می دهد.

طاق بستان: نشان دهنده اعتقادات پادشاه (خسرو پرویز) و معماری آن بیانگر طرح ها و هنر دوران ساسانی است.

به طور کلی ، زیرا آنها وضعیت فعلی زمان خود را به طور دقیق نشان می دهند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۹ تاریخ انسانی دهم

با مراجعه به کتابخانه مدرسه یا منزل خود، چند نمونه از منابع دست اول و دست دوم تاریخ ایران را فهرست نمایید.

منابع اصلی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی: کتاب های اخبار الطوال (دینوری، فتوح البلدان (بلاذری) و تاریخ های طبری، سیستان، بلعمی، طبرستان و …

منابع دست دوم تاریخ ایران در مورد قرون نخستین اسلامی: تاریخ ایران بعد از اسلام (دکتر عبدالحسین زرین کوب)، تاریخ ایران در قرون نخست اسلامی اشپولر)، تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه (عزیز الله بیات)، عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای).

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۱ تاریخ انسانی دهم

به تصویر بالا دقت کنید و بگویید چرا باز گرداندن اشیای تاریخی به کشور اقدامی مهم و ارزشمند است؟

زیرا این اشیا بخشی از هویت و هویت ملی کشور هستند و می توانند به عنوان منبع دست اول به تحقیقات تاریخی کمک کنند یا در تکمیل اطلاعات دوره های تاریخی موثر باشند. بنابراین ، ما باید کوشا باشیم و در حفظ آن سهیم باشیم.

تهیه کننده جواب فعالیت های درس اول تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.