در این نوشته با جواب فعالیت های درس دهم تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس دهم تاریخ دهم

 درس ۱۰ اشکانیان و ساسانیان

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۲ تاریخ انسانی دهم

با توجه به مطالب درس، توضیح دهید که تغییر پایتخت های اشکانی چه ارتباطی با رویدادها و تحولات سیاسی و نظامی داشته است

در پی تسخیر نواحی بیشتر توسط اشکانیان و گسترش حکومت این حکومت، پایتخت ها نیز تغییر یافت تا پادشاهان ساسانی بر نواحی تازه فتح شده تسلط بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، جنگ اشکانیان با سلوکیان و اخراج کامل آنها از ایران نزدیک به ۱۰۰ سال به طول انجامید و اختلافات مرزی و جنگ با روم باعث شد پایتخت به تدریج از شرق و شمال شرقی به غرب تغییر مکان دهد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۹۳ تاریخ انسانی دهم

با مقایسه نقشه های قلمرو هخامنشیان و اشکانیان، بگویید: محدوده جغرافیایی سلسله های مذکور چه تفاوت هایی دارند؟

قلمرو هخامنشیان بسیار وسیع تر از اشکانیان بود و از آفریقا (مصر) و آسیای صغیر تا مرزهای یونان و از غرب تا افغانستان و بخش هایی از پاکست کنونی امتداد داشت. بین النهرین، سوریه و فنیقیه نیز بخشی از این قلمرو بزرگ بودند، در حالی که قلمرو اشکانیان محدود به فلات ایران بود و قسمت هایی از بین النهرین و همچنین سوریه، مصر و فنیقیه خارج از قلمرو اشکانی بودند.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۹۶ تاریخ انسانی دهم

با استفاده از نقشه های تاریخی و با راهنمایی دبیر محترم، درباره پایتخت های ایران از زمان هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیان و تغییر مکان آنها، با هم گفت و گو کنید.

با توجه به تاریخ درخشان تمدن در این منطقه و اینکه بسیاری از راه های ارتباطی فلات ایران به غرب آسیای صغیر، سوریه و شمال آفریقا از این منطقه می گذشت. همچنین مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و کشاورزی در شهرهایی مانند بابل وجود داشت.

جواب فعالیت 4 صفحه ۹۵ تاریخ انسانی دهم

نقشه های قلمرو ساسانیان و هخامنشیان را با یکدیگر مقایسه کنید، و بگویید از نظر وسعت چه تفاوتی با هم دارند؟

قلمروهای هخامنشی بسیار گسترده تر از ساسانیان بود، به طوری که دریای سرخ، دریای سیاه و مدیترانه بخشی از امپراتوری هخامنشیان بود، اما امپراتوری ساسانی به سمت غرب تا بین النهرین امتداد داشت و بخش هایی از آسیای صغیر، سوریه و مصر را در بر نمی گرفت.

جواب فعالیت 5 صفحه ۹۷ تاریخ انسانی دهم

الف – به نظر شما، مطالب این سنگ نوشته چه اهمیت و ارزشی برای مورخان و پژوهشگران دارد؟ 

بسیاری از شرایط جنگ ها و پیامدهای آن، تا حدودی ساختارهای اداری و مقامات مهم دوره هخامنشی را آشکار می کند. این کتیبه همچنین حاوی

حروف خاصی است که در فونت های دیگر یافت نمی شود. این کتیبه منبعی کهن برای بررسی ساختار زبان پهلوی و زبان اشکانی است. همچنین محتوای آن باز گو کننده مرزهای ایران و پیروزی های ایران در برابر رومیان است و منبعی برای درک وقایع سیاسی و نظامی آن دوره است.

ب- محتوای این سنگ نوشته در کدام گروه از منابع تاریخی (دست اول یا دست دوم) طبقه بندی می شود؟ چرا؟

دست اول به دلیل اینکه از زبان کسانی است که در همان زمان بوده اند.

جواب فعالیت 6 صفحه ۹۸ تاریخ انسانی دهم

الف – با راهنمایی دبیر محترم و با توجه به مطالبی که در درسهای ۹ و ۱۰ خوانده اید، درباره قدرت سیاسی نظامی ایران در دوران ساسانیان در جهان آن روز، گفت و گو نمایید.

در زمان ساسانیان، ایران امپراتوری بزرگ غرب آسیا محسوب می شد که در برابر نفوذ روم شرقی (بیزانس) در آسیا و ارمنستان مقاومت می کرد همچنین از نفوذ و ورود اقوام بیابانی از شرق و شمال شرق فلات ایران به ایران و غرب جلوگیری کرد.

دولت ساسانی با در اختیار گرفتن بسیاری از دولت های کوچک منطقه، امپراتوری بزرگ جهانی را به وجود آورد که در آن عناصر و اجزای سیاسی و اجتماعی این مناطق تحت حاکمیت ی حکومت مرکزی مقتدر گرد هم آمدند.

کایران به مرکزی برای انتقال و تبادل فرهنگ و تمدن از غرب به شرق و بالعکس تبدیل شده بود.

ب – با استفاده از جدول شاهان ساسانی که دبیر محترم در اختیار شما قرار می دهد، نمودار خط زمان سلسله ساسانیان را رسم کنید.

جواب فعالیت های درس دهم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس دهم تاریخ دهم

تهیه کننده جواب فعالیت های درس دهم تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید