در این نوشته با جواب فعالیت های درس سوم تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس سوم تاریخ دهم

 درس ۳ باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲۳ تاریخ دهم

اشیای آرامگاه تو تنخامون و نقاشی غار لاسکو را به دقت ملاحظه کنید و با همفکری به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف – به نظر شما، باستان نشناسان با بررسی اشیای صفحه قبل و نقاشی بالا، به چه اطلاعاتی درباره مردمان گذشته دست می یابند؟

نگرش مردم گذشته به مسئله مرگ و زندگی ، شناخت نیازهای اساسی بشر و اولویت آن – نوع غذا و شیوه زندگی مردم – باورها – هنر و فرهنگی و …

ب – این اطلاعات چه اهمیتی در شناخت گذشته دارد؟ 

اطلاعاتی درباره باورها و نگرش های مردم گذشته که در زندگی آن ها حیاتی و کاربردی بود به ما ارائه می دهد و همچنین منبع ارزشمندی بران مطالعه و درک زندگی مردمان ماقبل تاریخ است.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۲۷ تاریخ پایه دهم

به تصویر سر در موزه ایران باستان با دقت نگاه کنید و بگویید معماری آن با الگوگیری از کدام بنای تاریخی، طراحی شده است؟

ایوان کسری (طاق کسری)

جواب فعالیت ۳ صفحه ۲۸ تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت های درس سوم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس سوم تاریخ دهم

با راهنمایی دبیر خود درباره دلایل اهمیت کاوش های باستان شناسی در مطالعه و شناخت دوران پیش از تاریخ، گفت و گو نمایید.

از آنجا که هیچ اثر مکتوب در دوره ماقبل تاریخ پیدا نشده است ، اطلاعات تاریخی آن دوره ناقص است ، اما باستان شناسی اطلاعات گوناگونی درباره این دوره را تکمیل می کند ، مانند نوع سکونت گاه های اولیه بشر ، نحوه شکل گیری زندگی اجتماعی ، ابزارها ، غذا ، کشاورزی و مسکن و شهر نشینی نقش مهمی ایفا می کنند.

 جواب فعالیت 4 صفحه ۲۸ تاریخ انسانی دهم

اهمیت درس باستان شناسی و تأثیر محتوای آن بر خود را در قالب یک گزارش کوتاه بیان کنید.

یافته های باستان شناسی به فرد این امکان را می دهد که با جنبه های فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره زندگی بشری گذشته آشنا شد و حوزه اطلاعات خود را گسترش دهد.

تهیه کننده جواب فعالیت های درس سوم تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.