جواب فعالیت های درس نهم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها

در این نوشته با جواب فعالیت های درس نهم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس نهم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس نهم اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 86 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 86 اقتصاد دهم

در منطقه ای که شما زندگی می کنید ، یک خانواده با چه میزان درآمد می تواند نیازهای اساسی خود را برطرف کند؟ در این باره تحقیق کنید.

به عهده ی دانش آموز) در هر منطقه با توجه به هزینه های زندگی و امکانات، این عدد می تواند متفاوت باشد.

جواب فعالیت صفحه 87 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 87 اقتصاد دهم

در کشوری با ده میلیون نفر جمعیت، درآمد ملی معادل ۵۰/۰۰۰ ریال است. مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول ۱، سهم هر دهک را تعیین کنید.

جواب فعالیت های درس نهم اقتصاد دهم
جواب فعالیت های درس نهم اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 88 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 88 اقتصاد دهم

شما ، چه راهکارهایی را برای رفع فقر در جامعه پیشنهاد می کنید؟ در این مورد در کلاس گفت وگو کنید.

توضیح: به وجود آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد مالیاتی مهمترین عاملی است که میتوان از آن به عنوان ابزاری در جهت توزیع مجدد و عادلانه درآمد و رفع فقر استفاده کرد. همچنین با استفاده از یارانه ها می توان به دهک های کم درآمد جامعه کمک کرد تا سطح زندگی خود را ارتقا دهند.

در یک نظام مناسب و کارآمد مالیاتی: ۔

الف) قوانین و ضوابط مالیاتی، صریحف ساده، روشن و بدون پیچیدگی می باشد.

ب) منابع درآمدی مشخص بوده و بنابراین فرار مالیاتی بسیار کم است.

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

ج) معافیت ها و بخشودگیهای مالیاتی در طبقات پایین درآمدی وجود دارد.

د) در نظام مناسب مالیاتی، به منظور افزایش میزان سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی و تشویق سرمایه گذاران در این جهات، معمولا نرخ مالیاتی در سطح پایین اعمال می شود.

ه) تخصص و تعهد کارکنان مالیاتی در ادارات و سازمانهای مربوط اهمیت دارد

و) در برآورد مالیات ها استفاده از نرخ تصاعدی مخصوصا تصاعد طبقه ای معمول است. موارد فوق و عواملی نظیر آن چه بیان شد در به وجود آمدن یک نظام مناسب و کارآمد مالیاتی و در نتیجه کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جامعه مؤثر می باشد.

جواب پرسش های درس نهم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس نهم اقتصاد دهم

۱- معیارهای رفاه اجتماعی چیست؟

دستیابی به عدالت، کاهش انواع نابرابری ها مثل نابرابری در برخورداری از امکانات (آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و …) کاهش فاصله دهک های درآمدی، نابود کردن فقر از معیارهای رفاه اجتماعی است.

۲- مهمترین معیاری را که به وسیله آن میتوان از سطح رفاه اجتماعی در جامعه آگاه شد، نام ببرید و در مورد آن توضیح دهید .

مهم ترین ملاک و معیار برای تعیین سطح رفاه اجتماعی یک جامعه، آگاهی یافتن از وضعیت فقر و توزیع درآمد در آن جامعه است، زیرا هر قدر فقر در جامعه ای کمتر و توزیع درآمدها مناسبتر باشد، رفاه مردم آن جامعه بیشتر خواهد بود.

۳- معیار خط فقر چیست و چه چیزی را در جامعه مشخص می کند؟

در هر جامعه، افرادی که درآمد آنها از سطح حداقل معیشتی معینی کمتر باشد، زیر خط فقر» قرار دارند. معیار خط فقر در هر جامعه، مبین این است که چه تعدادی از افراد جامعه دارای درآمدی در سطح حداقل معاش و یا پایین تر از آن می باشد و چه تعدادی نیز درآمدشان بیشتر از این سطح می باشد. به عبارت دیگر خط فقر وضعیت توزیع درآمد و سطح رفاه را در جامعه مشخص می کند.

۴- از چه معیاری برای سنجش وضعیت توزیع درآمد استفاده می شود؟ توضیح دهید.

یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص «دهک» هاست. برای محاسبهی این معیار، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند. در طبقه بندی این ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مد نظر قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، گروه اول، که ۱۰ درصد اولیهی جمعیت را تشکیل می دهند، کمترین درصد درآمد ملی و ۱۰ درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند. آمارهای مربوط به سهم این دهکها در جامعه، چگونگی توزیع درآمد را نشان میدهد.

۵- مهمترین ابزاری که با آن میتوان با نابرابری توزیع درآمد مقابله کرد، کدام است؟

برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهمترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمد است.

۶- برنامه ریزان اقتصادی برای رسیدن به توسعه باید به چه عاملی توجه کنند؟ چرا؟

برنامه ریزان اقتصادی برای رسیدن به توسعه باید به انسان به عنوان مهمترین عامل تولید، توجه کنند و در جهت اصلاح توزیع درآمد بین افراد و تأمین اقتصادی- اجتماعی نیروی کار کوشش نمایند. چون هر گونه سرمایه گذاری در جهت آموزش و تأمین اقتصادی- اجتماعی نیروی انسانی، باعث افزایش بهره وری نیروی کار و بالارفتن درآمد ملی می شود و در شرایط توزیع ناعادلانه ی درآمد و وجود فقر گسترده، هرگونه برنامه ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی، توفیقی به همراه نخواهد داشت.

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.