در این نوشته با جواب فعالیت های درس 11 تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس 11 تاریخ دهم

 درس ۱۱ آیین کشور داری

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۹ تاریخ انسانی دهم

الف – درباره اهداف و انگیزه شاهان هخامنشی از طرح چنین ادعاهایی، با یکدیگر در کلاس گفت و گو کنید.

پادشاهان هخامنشی خود را مردمی نجیب و برگزیده می دانستند و اطاعت کامل را از مردم می خواستند. شاه بدین ترتیب مشروعیت حکومت خود را در میان مردم توجیه کرد و از شورش های احتمالی مردم و سایر خانواده ها جلوگیری کرد.

ب – تحقیق کنید که فره ایزدی یا فر کیانی در ایران باستان چه مفهومی داشته و ارتباط آن با ادعای اعطای مقام شاهی از سوی اهوره مزدا به شاهان هخامنشی، چه بوده است.

فرح یزدی نیروی مینوی و یزدی است که می توان آن را پدیده ای الهی دانست که توسط اهورامزدا به شخص شاه یا موبدان داده شده است. هر کس به آن دست یافت از رفاه و خوشبختی برخوردار شد. بدین ترتیب به پادشاه منزلت الهی داده شد و در نتیجه عموم مردم وجود شاه را به عنوان شخص اول کشور پذیرفتند و از او اطاعت کردند.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ تاریخ انسانی دهم

با یکدیگر همفکری کنید و پاسخ دهید:

الف – چرا در دوران هخامنشیان مأموران اداره بازرسی و نظارت، به عنوان «چشم و گوش شاه» شناخته می شدند؟

چون باید تمام اخبار مربوط به امور ملی و محلی مناطق مختلف را برای شاه می آوردند، به شاه کمک می کردند تا تمام کشور را کنترل کند و هیچ نقطه ای از خود باقی نگذاشتند. این مسئولیت معمولا بر عهده یکی از بستگان نزدیک شاه یا یکی از درباریان مورد اعتماد و وفادار به او بود بازرس و افسران تحت امر او مستقیما به نقاط مختلف قلمرو رفتند تا مطمئن شوند که مقامات دولتی وظایف خود را به درستی انجام می دهند و اوضاع کشور مرتب است.

ب- در زمان کنونی چه نهادها یا وزارت خانه هایی، تقریبا همان وظایفی را انجام میدهند که در آن زمان، مأموران برید انجام میدادند؟

وزارت اطلاعات – بازررسی – شهرداری – راه و شهرسازی – پست و مخابرات

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۲ تاریخ انسانی دهم

با توجه به شیوه حکومت اشکانیان، دلیل بیاورید که چرا تشکیلات اداری (دیوان سالاری در دوران آنان، به گستردگی تشکیلات اداری دوران هخامنشیان و ساسانیان نبود؟

از آنجا که حکومت اشکانی مانند حکومت های هخامنشی یا ساسانی، حکومتی متمرکز نبود که همه امور را در مکانی خاص و توسط افراد منتخب اداره کند، در این نوع حکومت ها ( پادشاهان قبیله ای مناطق مختلف دارای اقتدار و نوعی استقلال داخلی بودند. فقط در صورت لزوم ب کمک شاه می آمدند.

جواب فعالیت 4 صفحه 104 تاریخ انسانی دهم

با راهنمایی دبیر خود، سه مورد دیگر از نقش برجسه های دوران ساسانی با موضوع دریافت تاج و حلقه شاهی از اهوره مزدا را جست وجو کنید و تصویر آنها را در کلاس نمایش دهید.

سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستم – سنگ نگاره آناهیتا و نرسی در فارس – مجموعه تاریخی طاق بستان در کرمانشاه

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۰ تاریخ انسانی دهم

با راهنمایی دبیر خود، سنگ نوشته های داریوش یکم را بررسی نمایید و نکته های مربوط به عدالت و قضاوت را از آنها استخراج و فهرست کنید

لزوم راستگویی و مهربانی در عدالت و قضاوت – لزوم اطاعت و همکاری با پادشاهی – نیک منشی و دوری از بیدادگری و…

تهیه کننده جواب فعالیت های درس 11 تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید