در این نوشته با جواب فعالیت های درس 12 تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس 12 تاریخ دهم

درس ۱۲ جامعه و خانواده

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۲ تاریخ انسانی دهم

الف – نمودار هرم اجتماعی ایران را در دوران هخامنشیان و ساسانیان به دقت ملاحظه فرمایید و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.

شباهت ها: در هر دو دوره، پادشاه در بالای هرم و توده ها در پایین هرم بودند.

تفاوت ها: در دوره هخامنشیان قدرت خاندان سلطنتی کامل بود، اما در دوره ساسانی بین اشراف تقسیم شد؛ بنابراین آنها به دو دسته تقسیم شدند اشراف درجه یک و اشراف درجه دو

ب- با توجه به مطالب درس ۱۱، صاحب منصبان عالی مرتبه دوران ساسانیان را ذکر نمایید.

صاحب منصبان عالی رتبه دینی (شامل موبدان زرتشتی و سیاسی و نظامی (شامل وزیران و فرماندهان ارتش)

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۳ تاریخ انسانی دهم

 الف – به نظر شما چرا موبدان از نظام طبقاتی تبعیض آمیز دوره ساسانی حمایت می کردند؟

زیرا در چنین نظامی جایگاه مسلطی در اداره کشور داشتند. آنها از امتیازات اقتصادی و فرهنگی نیز برخوردار بودند و اگر این نظام فرو می پاشید موقعیت و جایگاه برتر آنها پس از خاندان سلطنتی متزلزل می شد.

ب- دفاع موبدان از تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی، چه تأثیری می توانست بر روابط مردم با آنان داشته باشد؟

بر نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به موبدان و روی گردانی از دین زرتشتی و عدم پایبندی به حفظ مصالح عمومی نظام اجتماعی ساسانی م افزاید. کما اینکه در زمان حمله اعراب به ایران این اتفاق افتاد.

جستجو و کاوش : ماجرای مزدک را در شاهنامه جستجو کنید و ابیاتی از آن را در کلاس بخوانید.

جواب فعالیت های درس 12 تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس 12 تاریخ دهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۱۹ تاریخ انسانی دهم

به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، درباره زمان برگزاری و آداب و رسوم جشنهای زیر، تحقیق کنید و گزارش آن را به صورت روزنامه دیواری در کلاس ارائه نمایید.

گاهنبارهای شش گانه؛ (اروز ۱۵ اردیبهشت ماه برای بزرگداشت آفرینش آسمان

(۲روز ۱۵ تیرماه برای بزرگداشت آفرینش آب

(۳روز ۳۰ شهریور ماه برای بزرگداشت آفرینش زمین

(۴روز ۳۰ مهر ماه برای بزرگداشت آفرینش گیاه (۵روز ۲۰ دی ماه برای بزرگداشت آفرینش جانوران

(۶ آخرین روز کبیسه سال، جشن آفرینش مردمان مهرگان؛ از دهم مهر ماه شروع می شد و شش روز به طول می انجامید. ستایش خداوند و مهر و … سده؛ در دهم بهمن بود، که آتش روشن می کردند و جشن همبستگی می گرفتند.

تهیه کننده جواب فعالیت های درس 12 تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید