در این نوشته با جواب فعالیت های درس 13 تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس 13 تاریخ دهم

 درس ۱۳ اقتصاد و معیشت

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۰ تاریخ انسانی دهم

به چهار گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه درباره تأثیر و نقش یکی از عوامل زیر بر گسترش تجارت در دوره هخامنشیان گفت و گو و استدلال کنید:

١- موقعیت جغرافیایی و وسعت قلمرو به دلیل وسعت و مجاورت با افراد قدرتمندی چون روم، در دوره هخامنشیان رونق یافت و تجارت را گسترش داد.

۲- راه ها و وسایل حمل و نقل

جاده های سلطنتی و خطوط دریایی به دلیل فراوانی دریاها

٣- پول و اوزان :ارزها و اوزان و غیره ارزش هر کالای تجاری را ثابت می کرد

۴- کشاورزی و صنعت به دلیل گسترش راه ها و توسعه تجارت، کشت گونه های جدید گیاهان و درختان در سراسر قلمرو وسیع و سلسله های ایران رایج شد و موجب رونق روابط سیاسی و تجاری شد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ تاریخ انسانی دهم

با توجه به محتوای این درس و درس های ۹ و ۱۰، چهار مورد از مخارج اساسی حکومت ها را در ایران باستان فهرست کنید.

1- هزینه های مربوط به سپاه

۲- ساخت راه ها و معابد

3- ساختمان ها و کاخ ها

۴- هزینه های مربوط به جنگ ها .

تهیه کننده جواب فعالیت های درس 13 تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید