در این نوشته با جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم

درس 14 دین و اعتقادات

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۹ تاریخ انسانی دهم

گزیده های بالا از سروده های زرتشت در کتاب اوستا را مطالعه کنید و پاسخ دهید که هریک از این گزیده ها ناظر بر کدام یک از اصول اعتقادی زرتشت است.

١- نقش امشاسبندان یا جاودانان مقدس برای یاری به اهورا مزدا در امر آفرینش و اداره امور جهان ۲- اشاره به مینوی نیک: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک

٣- اشاره به اعتقاد به جهان آخرت و روز داوری اعمال افراد

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۱ تاریخ انسانی دهم

گزیده متن های صفحه قبل را به دقت مطالعه کنید و پس از همفکری با یکدیگر، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف – شواهدی که دلالت بر زرتشتی بودن هخامنشیان می کنند، کدام اند؟

اشاره به پرستش اهورا مزدا که در آیین زرتشتی به آن سفارش شده است و نیز آفرینش زمین و مردم توسط او که در سنگ نوشته داریوش بزرگ در کاخ آپادانای شوش، سنگ نوشته اردشیر دوم هخامنشی در کاخ آپادانای همدان و تاریخ هرودت به آن اشاره شده است.

ب- هرودت به چه تفاوت هایی درباره باورهای ایرانیان عصر هخامنشیان با اعتقادات یونانیان باستان اشاره کرده است؟

یونانیان، خداوند را مانند سرشت انسان های میدانند و برای آنها تندیس و پرستشگاه و محراب می ساختند. اما ایرانیان به این اعتقاد نداشتند و بیش به خدای واحد ایمان داشتند و خورشید و ماه و زمین و آتش و باد را می پرستیدند.

تهیه کننده جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید