در این نوشته با جواب فعالیت های درس 15 تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس 15 تاریخ دهم

درس ۱5 زبان، علم و آموزش با راه حل جواب

فعالیت ۱ صفحه ۱۳۷ تاریخ انسانی دهم

به نظر شما استفاده از زبان های ایلامی و بابلی در اسناد رسمی هخامنشیان، نشان دهنده کدام ویژگی حکومت هخامنشی است؟

نشان از جایگاه این زبان ها در سلسله هخامنشیان است و حکومت هخامنشی را حکومتی فراگیر می دانستند که از دستاوردهای تمدن های دیگر استفاده می کرد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۸ تاریخ انسانی دهم

به نظر شما چه ارتباطی می تواند میان گسترش داستان های حماسی و پهلوانی با شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر اوایل دوران حکومت اشکانیان وجود داشته باشد؟

نشان دهنده احساس بیگانگی مردم ایران با فرهنگ یونانی دوره سلوکی بود و در اوایل دوره اشکانی به عنوان وسیله ای برای گسترش قدرت خانواده های ایرانی از جمله اشکانیان مورد استفاده قرار گرفت.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۳۹ تاریخ انسانی دهم

به نظر شما چرا زرتشتیان در اواخر عصر ساسانی و اوایل دوران اسلامی، به نگارش آثار دینی و ادبی خود روی آوردند؟

ترس از فراموشی آموزه های زرتشتی و نابودی این دین و نیز رواج ادیان و آیین های دیگر در امپراتوری ساسانی به ویژه مسیحیان و تمسخر زرتشتیان به دلیل نداشتن کتاب موبدان، آنان را مجبور به نوشتن آثار زرتشتی کرد.

جواب فعالیت 4 صفحه ۱۶۰ تاریخ انسانی دهم

الف) هر کدام از متن های شماره ۱، ۲ و ۳ به کدام یک از ابعاد تعلیم و تربیت اشاره می کنند؟

متن اول: ابعاد دینی، اخلاقی و اجتماعی ذکر شده است.

متن ۲: ابعاد جسمانی و اخلاقی ذکر شده است.

متن ۳: تمام ابعاد را پوشش می دهد.

ب) با همفکری بگویید متن شماره 3، شما را به یاد کدام یک از شعرهای مولانا می اندازد؟

دیوان غزلیات شمس را به کلاس بیاورید و آن شعر را بخوانید.

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چراغ غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود

تهیه کننده جواب فعالیت های درس 15 تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید