در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم

غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابید و اصلاح کنید.

الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد. (خواستگاه: خاستگاه – حتی: حتّی)

ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره‌گی خواهی کشاند. (فروق: فروغ – خیره گی: خیرگی)

پ) دل از هرگونه آلایش و گمان دربارۀ خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار. (سپاس بگذار: سپاس بگزار)

2-کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.

همگان مفردش همه        ارمغان جمعش ارمغان ها      رادان مفردش راد      ادب جمعش آداب
3-در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها «تکرار حروف» بر موسیقی کلام افزوده است.

ایرانیان با دیگر مردمان پیوسته به مردی و د و دانایی رفتار می کرده اند. چشم جهانیان را به خیرگی خواهد کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود

پاسخی دیگر: – … آن است که کشور ما همیشه سرزمین سپند، فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

– دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددی و بدی نمی‌تواند و نمی‌خواهد دید.

4-مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.

«تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران»

کشور ما همواره سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس

پاسخی دیگر: ایران، ای سرزمین نیاکان و پدرانم تو را به اندازه‌ی کوه‌های سرفراز دماوند و سبلان و سهند تفتان و الوند می‌ستایم و به اندازه چشمه ساران پرشکوهت محبت جاری می‌کنیم. ایران، ای سرزمین بهار جاویدان، هنر و فرهنگ را با تمام وجودم حفظ می‌کنم و به نسل‌های بعدی می‌سپارم.

گام به گام قسمت های دیگر درس ارمغانِ ایران

برچسب شده در: