در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم

غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابید و اصلاح کنید.
الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می آورد.
ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خواهی کشاند.
پ) دل از هرگونه آلایش و گمان دربارۀ خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار.

الف) خواستگاه = غلط   خاستگاه = درست

ب) فروق = غلط     فروغ=درست    –     خیره گی=غلط      خیرگی=درست

پ) بگذارد=غلط     بگزارد=درست

2-کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.

همگان مفردش همه        ارمغان جمعش ارمغان ها      رادان مفردش راد      ادب جمعش آداب
3-در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها «تکرار حروف» بر موسیقی کلام افزوده است.

ایرانیان با دیگر مردمان پیوسته به مردی و د و دانایی رفتار می کرده اند. چشم جهانیان را به خیرگی خواهد کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود
4-مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.

«تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران»

کشور ما همواره سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس

برچسب شده در: