در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 41 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 41 فارسی هشتم

1-شکل درست کلمه های زیر را بنویسید.

«استئدادها و ضعف ها، محارت های لازم، بهره و نسیب، احساسات و حیجانات، نضیر و مانند»

استعداد ها و ضعف ها – مهارت های لازم – بهره و نصیب – احساسات و هیجانات – نظیر و مانند

2-بخش های هریک از جمله های زیر را در جدول قرار دهید؛ سپس اسم ها را جداگانه دریک سطر بنویسید.

الف) ندا آمد.
ب) حسین سیب خورد.
پ) علی روزنامه را به دوستش داد.

image 663

برچسب شده در: