در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 79 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 79 فارسی هشتم

1-در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند «شنبه» متفاوت باشد.

1- استانبول، تنباکو

2-در هر یک از جمله های زیر، گروه اسمی و وابسته های آن را مشخص کنید.

الف) شعر زیبا
ب) میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی

3-در نمونه های زیر، جناس ها را بیابید.
الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟  )علامه حسن زاده آملی)
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند          همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. (حافظ)
نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. (گلستان سعدی)

الف) چه و چون

ب) سمن و چمن

پ) قامت و قیمت، مهتر و بهتر

برچسب شده در: