در این نوشته با جواب فعالیت های نگارشی صفحه 19 نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نگارشی صفحه 19 نگارش هفتم

1. نوشته زیر را بخوانید و ساختمان آن را مشخّص کنید.

زبان ما

زبان، عامل پیوند با دیگران، پیام دادن و گفت وگو است. اکنون اگر از شما بپرسند «چند زبان داریم؟» جواب خواهید داد: «خب معلوم است یک زبان ». امّا با کمی تأمّل، در می یابیم که از راه های دیگر هم می توانیم پیام بدهیم و با دیگران سخن بگوییم.

ما افزون بر این زبان، یعنی زبانی که با آن حرف می زنیم، زبان های دیگری هم داریم؛ مثلاً وقتی از دور یکی از دوستانمان را می بینیم و برایش دست تکان می دهیم در واقع بدون آنکه سخنی بر زبان آوریم، با او ارتباط برقرار می کنیم، سلام می کنیم و احوالش را می پرسیم.

هنگامی که مُبصِرکلاس انگشتش را روی لب و بینی اش می گذارد، در واقع به دانش آموزان یادآوری می کند که ساکت باشند و نظم کلاس را بر هم نزنند.

به کمک دیگر اعضای بدن هم می توانیم، پیامی را به دیگران بفهمانیم؛ مثل حرکتِ سر، چشم، ابرو و …. به این زبان ها، «زبان های بدن» می گویند.

بنابراین، اگر زبان های بدن خود را خوب بشناسیم و به موقع آنها را به کار بگیریم، با دیگران ارتباط مؤثّرتری خواهیم داشت.

1. موضوع :

زبان ما

بند مقدمه (زمینه سازی) :

زبان، عامل پیوند با دیگران، پیام دادن و گفت وگو است. اکنون اگر از شما بپرسند «چند زبان داریم؟» جواب خواهید داد: «خب معلوم است یک زبان ». امّا با کمی تأمّل، در می یابیم که از  راه های دیگر هم می توانیم پیام بدهیم و با دیگران سخن بگوییم. بندهای بدنه :

ما افزون بر این زبان، یعنی زبانی که با آن حرف می زنیم، زبان های دیگری هم داریم؛ مثلاً وقتی از دور یکی از دوستانمان را می بینیم و برایش دست تکان می دهیم در واقع بدون آنکه سخنی بر زبان آوریم، با او ارتباط برقرار می کنیم، سلام می کنیم و احوالش را می پرسیم. هنگامی که مُبصِرکلاس انگشتش را روی لب و بینی اش می گذارد، در واقع به دانش آموزان یادآوری می کند که ساکت باشند و نظم کلاس را بر هم نزنند.

به کمک دیگر اعضای بدن هم می توانیم، پیامی را به دیگران بفهمانیم؛ مثل حرکتِ سر، چشم، ابرو و …. به این زبان ها، «زبان های بدن» می گویند.

بند نتیجه (جمع بندی) :

بنابراین، اگر زبان های بدن خود را خوب بشناسیم و به موقع آنها را به کار بگیریم، با دیگران ارتباط مؤثّرتری خواهیم داشت.

برچسب شده در: