در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 100 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 100 پیام های آسمانی هفتم

به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آنها نیازمند تلاش، تمرین و زحمت است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می شود.

1- تکالیف درسی و مشق‌هایی که یک معلم به دانش آموز می ‌دهد.

2- مسئولیت و کارهایی که پدر یا مادر بر عهده فرزندان قرار می ‌دهند.

3- کارهایی که یک استاد کار به شاگرد خود می‌سپارد که انجام دهد.