در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 103 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 103 پیام های آسمانی هفتم

الف) از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟

جاهل از جاهل :  نادرست

جاهل از عالم : درست

عالم ازجاهل : نادرست

ب) با توجه به شرایط مرجع تقلید، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1. از دو نفر مجتهد، یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است، آیا مردم می توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟

خیر . زیرا یکی از شرایط مرجع تقلید آن است که اعلمی عنی داناتر باشد بنابراین باید از کسی تقلید کرد که این ویژگی در او باشد.

2. کسانی که امسال به بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است، تقلید کنند؟ چرا؟

خیر