در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 104 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 104 پیام های آسمانی نهم

شما چه عواملی را باعث ضعف کشور در رشد و پیشرفت اقتصادی می دانید؟ در خصوص این عوامل و راهکارهای برطرف کردن آن در کلاس گفت وگو کنید.

عدم استفاده صحیح از روش های علمی روز دنیا برای سریع تر کردن رشد و پیشرفت اقتصادی. با استفاده از تجارب دیگر کشورهای پیشرفته در این حوزه و الگو گرفتن صحیح از آن ها (که ویژگی های خوب آن ها را بگیریم و پیاده سازی کنیم) می توانیم سرعت رشد و پیشرفت اقتصادی را بالا ببریم.