در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 107 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 107 پیام های آسمانی هفتم

به نظر شما، آیا کسی که ما انسان ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانۀ ما نیز دفترچه راهنما فرستاده است؟

بله  – خداوند ما را خلق کرده است و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور است و چه چیزی مفید است. به همین دلیل کتاب آسمانی قرآن راتوسط پیامبر (ص) برای هدایت ما فرو فرستاده است  و در آن به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم،از چه چیزهایی دوری کنیم و به چه چیزهایی بپردازیم